Zamknięcie roku 2023 w JST – szkolenie prawno-modułowe (FK).

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Zamknięcie roku 2023 w jst – szkolenie prawno-modułowe (FK)

Termin: 13 grudnia 2023 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 08-12-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych.

JAKIE KORZYŚCI?
szkolenie z udziałem niezależnego praktyka w zakresie księgowo-prawnym,
przygotowanie do zamknięcia ksiąg w module FK,
materiały szkoleniowe wraz z wzorami dokumentów,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (10:00-12:00):
1. Czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg – o czym należy pamiętać?
2. Funkcje weryfikujące poprawności zapisów w księgach rachunkowych
3. Przeksięgowanie i księgowanie – jak wykonać przeksięgowania? Auto dekrety.
4. Wydruki (zestawienie obrotów i sald).
5. Konfiguracja i tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz funduszu.
6. Generowanie tabel na przyszły rok – przepisywanie i uzupełnianie planów kont.
7. Operacje związane z generowaniem bilansu otwarcia i zamknięcia.
8. Księgowanie równolegle nowego i starego roku, generowanie i modyfikacja.
9. Zamykanie okresów i archiwizacja.
10. Pytania i odpowiedzi.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Optymalizacja codziennej pracy w module Karty kontowe. Wskazówki, dobre praktyki oraz przydatne funkcjonalności

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla Użytkowników systemu AdAS:

OPTYMALIZACJA CODZIENNEJ PRACY W MODULE KARTY KONTOWE. WSKAZÓWKI, DOBRE PRAKTYKI ORAZ PRZYDATNE FUNKCJONALNOŚCI

Termin: 12 grudnia 2023 r. Czas trwania: 10:00-12:30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 7-12-2023 r.
Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • księgowi i pracownicy zajmujący się księgowością zobowiązań
 • zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności

JAKIE KORZYŚCI:

 • praktyczna wiedza z przydatnych funkcji modułu
 • usprawnienie księgowania należności
 • poznanie nowych możliwości modułu
 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy
 • praca na konkretnych przykładach
 • kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań
 • możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu

PROGRAM:

1. Generowanie licencji dla nowych należności:
• Jak wygenerować poprawnie licencję dla nowo założonych należności w kartach kontowych?
2. Kartoteki:
• Jak korygować błędnie zarachowane pozycje?
• Jak korygować błędnie naliczony VAT?
• Jak poprawnie rozliczać składowe?
• Jak sprawnie przeksięgowywać więcej niż jedną wpłatę?
• Funkcjonalność weryfikacji ogólnej poprawności kartoteki.
3. Egzekucja
a) Upomnienia/Wezwania do zapłat:
• Jak poprawnie wystawić upomnienie lub wezwanie do zapłaty?
• Jak ustawić domyślny typ dokumentu dla należności?
• Jak masowo wystawić dokumenty?
• Jak anulować więcej niż jeden dokument na raz?
• Omówienie parametrów i konfiguracji,
• Szablony upomnień/wezwań,
• Gdzie znajdują się wystawione dokumenty?
b) Tytuły wykonawcze:
• Jak poprawnie wystawić tytuł wykonawczy?
• Jak poprawnie skonfigurować słownik podstaw prawnych?
• Jak dodać możliwość obsługi wielu osób upoważnionych do podpisu?
• Jak masowe wystawić tytuły wykonawcze?
• Jak wystawić dalszy tytuł wykonawczy lub kolejny tytuł wykonawczy?
c) Zawiadomienie wierzyciela:
• Jak wystawić z kartoteki zawiadomienie wierzyciela?
• Konfiguracja numeracji oraz sygnatury dla zawiadomień na należności
• Omówienie zakładek dokumentu
• Jak wydrukować dokument ZW?
d) Aplikacja eTW:
• Jak podpisać i wysłać więcej niż jeden dokument?
• Omówienie kryteriów wyboru podczas filtracji
• Gdzie sprawdzić dlaczego tytuł został odrzucony przez bramkę?
4. Sprawozdawczość:
• Gdzie zamykać okresy i dlaczego to takie ważne?
• Wydruki sprawozdawcze – omówienie,
• Wydruk Rb27s – omówienie,
• Wydruk RB-N – omówienie.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Zamknięcie roku 2023 w JST – szkolenie prawno-modułowe (FK).

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Zamknięcie roku 2023 w jst – szkolenie prawno-modułowe (FK)

Termin: 23 listopada 2023 r. Czas trwania: 10.00-13.15

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *350,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 20-11-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych.

JAKIE KORZYŚCI?
szkolenie z udziałem niezależnego praktyka w zakresie księgowo-prawnym,
przygotowanie do zamknięcia ksiąg w module FK,
materiały szkoleniowe wraz z wzorami dokumentów,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

CZĘŚĆ I – SZKOLENIE PRAWNO-KSIĘGOWE Z ZEWNĘTRZNYM EKSPERTEM

Trener: wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów UEK. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Sądów, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM (10:00-12:00):

1. Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności.
2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów.
3. Należności i zobowiązania, odsetki i ich aktualizacja:
– Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja,
– Naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne.
4. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji.
5. Rozliczenie środków na wydzielonym rachunku dochodów.
6. Rozliczenie nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez samorządowy zakład budżetowy.
7. Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego.
8. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe ,wnip, środki trwałe w budowie (inwestycje) – po zmianach- problemy z ewidencją – wybrane zagadnienia.
9. Inwentaryzacja – terminy i sposoby inwentaryzacji, rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach rachunkowych ( dokumentacja- wzory )- wybrane zagadnienia.
10. WZORY- Informacja dodatkowa- przykład ( zarządzenie oraz załączniki jak sporządzić-wzory w Excelu).

CZĘŚĆ II – SZKOLENIE MODUŁ FK Z EKSPERTEM TENSOFT

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (12:00-13:15):
1. Czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg – o czym należy pamiętać?
2. Funkcje weryfikujące poprawności zapisów w księgach rachunkowych
3. Przeksięgowanie i księgowanie – jak wykonać przeksięgowania? Auto dekrety.
4. Wydruki (zestawienie obrotów i sald).
5. Konfiguracja i tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz funduszu.
6. Generowanie tabel na przyszły rok – przepisywanie i uzupełnianie planów kont.
7. Operacje związane z generowaniem bilansu otwarcia i zamknięcia.
8. Księgowanie równolegle nowego i starego roku, generowanie i modyfikacja.
9. Zamykanie okresów i archiwizacja.
10. Pytania i odpowiedzi.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

Jak otrzymać kod rabatowy?
Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest wpisanie w polu ‘Kod rabatowy’, formularza zgłoszeniowego,  imienia i nazwiska osoby/nazwy jednostki polecanej do udziału w szkoleniu. Rabat w wysokości 20% zostanie naliczony zarówno polecającemu jak i poleconemu po weryfikacji obecności na szkoleniu. 

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Naliczanie wynagrodzeń za pracę pracowników samorządowych w 2023 r.

Zapraszamy na szkolenie:

Naliczanie wynagrodzeń za pracę pracowników samorządowych w 2023r.

Termin: 13 listopada 2023 r. Czas trwania: 10.00-13:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *350,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 10-11-2023 r. Możliwość otrzymania rabatu -> więcej szczegółów pod programem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona.

DLA KOGO?
Zapraszamy na szkolenie pracowników działów kadr i płac, pracowników służb księgowych i finansowych, osoby stosujące w bieżącej pracy prawo podatkowe oraz wszystkie inne osoby zainteresowane wskazanym tematem..

Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę, jak i dla osób bardziej doświadczonych, które dzięki szkoleniu będą mogły zaktualizować już posiadaną wiedzę oraz zapoznać się z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń.

JAKIE KORZYŚCI?

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z prawami i obowiązkami wynikającymi z nowych przepisów wprowadzonymi w 2022 r. i od 2023 r.
Dzięki szkoleniu uczestnicy na przykładach poznają sposoby naliczania wynagrodzeń i poszczególnych ich składników po zmianach.
Omówione zostaną przykłady problemów dotyczących ustalania wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

Prowadzący: praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania VAT, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT.


PROGRAM:

1.    Wynagrodzenie ze stosunku pracy:
a)    Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
b)    Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. i składniki wliczane do puli minimalnego wynagrodzenia.
2.    Zasady naliczania oraz składowe uwzględniane przy wyliczeniu wynagrodzenia:
a)    Wynagrodzenie zasadnicze;
b)    Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
c)    Dodatek stażowy;
d)    Dodatek funkcyjny;
e)    Dodatek specjalny.
3.    Dodatkowe wynagrodzenia i świadczenia – składowe uwzględniane w podstawie naliczania dodatków i świadczeń:
a)   Nagroda jubileuszowa – składniki wliczane do podstawy;
b)    Naliczania trzynastej pensji – nabycie prawa i składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru trzynastki.
4.    Obliczanie wynagrodzenia urlopowego, w tym średniej za urlop wypoczynkowy
5
.    Świadczenia związane z chorobą i macierzyństwem:
a)    Wynagrodzenie chorobowe/zasiłek chorobowy – wyliczenie wynagrodzenia chorobowego;
b)    Zasiłek macierzyński;
c)    Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa – po zmianach przepisów od 01.01.2023 r.
6.    Dochody wolne od podatku w tym świadczenia pieniężne i rzeczowe, świadczenia częściowo odpłatne:
a)   Świadczenia z ZFŚS – przykłady naliczania (limitowane i ponad limit);
b)   
Przykładowe zwolnienia przedmiotowe, limity kwotowe, zmiany i
zawieszenia na czas stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego –
omówienie najczęściej występujących zwolnień.
7.    Przykładowe listy płac z uwzględnieniem wynagrodzenia,
dodatków, zasiłków, naliczenie składek społecznych i zdrowotnych oraz
podatku.
8.    Przykładowe listy płac – pracownik do 26 roku życia,
rodzina czwórka+, Senior + – zasady naliczania wynagrodzeń, składki
społecznej, składka zdrowotnej oraz podatku ponad limit zwolnienia.
9.    Pytania i panel dyskusyjny


Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

Jak otrzymać kod rabatowy?
Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest wpisanie w polu ‘Kod rabatowy’,
formularza zgłoszeniowego,  imienia i nazwiska osoby/nazwy jednostki
polecanej do udziału w szkoleniu. Rabat w wysokości 20% zostanie
naliczony zarówno polecającemu jak i poleconemu po weryfikacji obecności
na szkoleniu.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Karty Kontowe- kurs dla nowych pracowników.

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla Użytkowników systemu AdAS:

Moduł Karty Kontowe – kurs dla nowych pracowników.

Termin: 26 i 30 października 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: 399,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 23-10-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • księgowi i pracownicy zajmujący się księgowością zobowiązań
 • zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności

JAKIE KORZYŚCI:

 • praktyczna wiedza z przydatnych funkcji modułu
 • poznanie nowych możliwości modułu
 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy
 • praca na konkretnych przykładach
 • kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań
 • możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu

PROGRAM:

Dzień pierwszy:

1. Cechy systemu AdAS w zakresie modułu Karty kontowe:

-wspólna baza danych,
-czym jest zintegrowany system,
-powiązania modułu z innymi modułami – rodzaje przesyłów,
-powiązanie modułu z systemami zewnętrznymi.

2. Uprawnienia i licencje:

-rodzaje uprawnień,
-kto i w jaki nadaje uprawnienia do modułu,
-rodzaje licencji.

3. Samodzielna konfiguracja wybranych słowników:

-dodanie nowych rodzajów należności,
-nadanie uprawnień do należności,
-założenie nowej kartoteki.

4. Zasady wyszukiwania kartotek w systemie.  

5. Dodanie pozycji:
-przypisu należności,
-odpisu należności,
-nadpłaty,
-zwrotu nadpłaty,
-przeksięgowania nadpłaty.

6. Księgowanie wyciągu:
-Wydruki księgowań w zadanym dniu,
-Księgowanie płatności na konta indywidualne (opcjonalnie jeżeli urząd posiada).

7. Generowanie dodatkowych decyzji dla kartoteki.
8. Dodanie decyzji ratalnej.
9. Dodanie notatki dla kartoteki.
10. Generowanie wydruku „Wpłaty do kasy”.
11. Dodanie odroczenia.


Dzień drugi:

1. Wydruk Karty podatnika.
2. Sprawdzenie kwoty planowanych odsetek.
3. Generowanie dzienników obrotów.
4. Generowanie wydruków zaległości, nadpłat, odsetek.
5. Generowanie sprawozdań RB-27s, RB-N.
6. Generowanie upomnień:

-generowanie pojedynczych upomnień:
-generowanie masowo upomnień.

7. Drukowanie rejestrów wystawionych upomnień:

-Drukowanie zwrotek, 
-Nadruków na koperty.

8. Generowanie zwrotek do wystawionych dokumentów.
9. Generowanie Tytułów wykonawczych:
-konfiguracja okresów na tytułach wykonawczych,
-generowanie pojedynczych TW,
-generowanie masowe TW.

10. Generowanie Dalszych tytułów wykonawczych.
11. Generowanie i drukowanie eZW.
12. Drukowanie rejestrów wystawionych tytułów wykonawczych.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

VAT w działalności JST, samorządowych jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – zasady, problemy i BIEŻĄCE zmiany.

Zapraszamy na szkolenie:

VAT w działalności JST, samorządowych jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – zasady, problemy i BIEŻĄCE zmiany.

Termin: 12 października 2023 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *290,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 08-10-2023 r. Możliwość otrzymania rabatu -> więcej szczegółów pod programem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona.

DLA KOGO?
Zapraszamy na szkolenie skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT.

JAKIE KORZYŚCI?
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu   zasady dotyczące  wykonania  i ewidencji  zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT  po  zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń  w  JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach  budżetowych. Ma na celu przedstawienie aktualnych problemów dotyczących odliczania i korekty podatku VAT.

Obszerny materiał
, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Prowadząca: wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów UEK. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Sądów, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Program:

1.Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować.
2.Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem)- bieżące interpretacje i orzecznictwo dotyczące zadań własnych (opłaty za pobyt w przedszkolu, posiłki, OPS, DPS), posiłki w stołówkach – na rzecz personelu pedagogicznego.
3.Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
4.Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
5.SLIM VAT i POLSKI ŁAD- zmiany w podatku VAT- jak rozliczać:
5.1) JPK_V7M(1) /JPK_V7K(1) i po zmianach JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2) .
5.2) Faktury korygujące „ in minus” i „in plus”.
5.3) Pakiet e-commerce.
5.4) SLIM VAT 3 – od 1 lipca 2023r.
5.5) Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zmiany w fakturowaniu- dobrowolne i obligatoryjne do 2014r.
5.6) Aktualne problemy w rozliczeniach VAT, w tym:
a) Dotacje a VAT (przekazywanie grantów, dotacje do OZE, azbestu, POŚ, folii, dotacje do inwestycji własnych- wyroki z marca 2023r.TSUE):
• Jakie są praktyczne skutki wyroku TSUE w sprawie gminy realizującej projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii;
• Jakie są praktyczne skutki wyroku TSUE w sprawie gminy realizującej projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii gminy realizującej program usuwania azbestu.
b) inne.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

Jak otrzymać kod rabatowy?
Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest wpisanie w polu ‘Kod rabatowy’, formularza zgłoszeniowego,  imienia i nazwiska osoby/nazwy jednostki polecanej do udziału w szkoleniu. Rabat w wysokości 20% zostanie naliczony zarówno polecającemu jak i poleconemu po weryfikacji obecności na szkoleniu.  

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.

Zapraszamy na szkolenie:

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw z 2023 r. i jej skutki w zakresie przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.

Termin: 28 września 2023 r. Czas trwania: 10.00-14.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *350,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 21-09-2023 r. Możliwość otrzymania rabatu -> więcej szczegółów pod programem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona.

DLA KOGO?
– Osoby odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną w urzędach miast i gmin,
– Pracownicy naliczający opłaty za nieruchomości na poziomie samorządowym.

JAKIE KORZYŚCI?
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom przepisów nowelizacji wdrażającej kolejny etap likwidacji wieczystego użytkowania jako podstawy władania gruntów Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane i omówione wszystkie przepisy nowelizacji wpływające na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości, a w szczególności tryb przekształcenia prawa do gruntów użytkowanych przez przedsiębiorców i inne osoby prawne oraz prawo wieczystego użytkownika do żądania zbycia na jego rzecz nieruchomości.

Prowadzący: Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

I. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (10:00-14:00):

1. Przestawienie i omówienie zmian wprowadzanych ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm w dniu 23 maja 2023r. oraz ich wpływu na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości;
2. Przedstawienie i omówienie znowelizowanych zasad prowadzenia rokowań z wieczystym użytkownikiem w przedmiocie sprzedaży na jego rzecz nieruchomości gruntowej;
3. Przedstawienie włączeń i ograniczeń ustawowych w zakresie „wykupu” nieruchomości przez wieczystych użytkowników;
4. Nowe obowiązki organów stanowiących w sprawie ustalenia zasad i wytycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich wieczystych użytkowników; Przedstawienie propozycji kształtowania treści uchwały lub zarządzenia w oparciu o treść znowelizowanych przepisów; 5. Nowe zasady ustalania ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego;
6. Czy użytkownik wieczysty kupujący nieruchomość gruntową będzie musiał dopłacić do pełnej wartości rynkowej nawet po ustaleniu ceny sprzedaży na poziomie niższym? Przedstawienie zasad udzielania pomocy publicznej przy zbywaniu nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego;
7. Roszczenie (żądanie) wieczystego użytkownika o sprzedaż nieruchomości. Czy rzeczywiście jest to roszczenie w sensie ścisłym i jaka jest droga jego realizacji przez wieczystego użytkownika?
8. Warunki realizacji zgłoszonego żądania przez właściciela nieruchomości, sposób ustalania ceny sprzedaży oraz wyłączenia uniemożliwiające wieczystemu użytkownikowi zakup nieruchomości w szczególnym trybie;
9. Uchwała rady lub sejmiku w przedmiocie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w trybie realizacji żądania. Przedstawienie wymogów nowelizacji oraz propozycji kształtowania treści tego aktu.

II. Prezentacja sposobów ewidencjonowania mienia i naliczania opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd, dzierżawę, sprzedaż i przekształcenie
w systemie Opłat i Gospodarki Nieruchomościami (14:00-14:30)**:

1. Ogólnie o module OGN – zakres i przegląd najważniejszych funkcji programu;
2. Omówienie pozycji w użytkowaniu wieczystym;
3. Wprowadzenie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;
4. Przypisy/odpisy opłat za przekształcenie.

**Prezentacja prowadzona przez eksperta Tensoft Sp. z o.o.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

Jak otrzymać kod rabatowy?
Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest wpisanie w polu ‘Kod rabatowy’, formularza zgłoszeniowego,  imienia i nazwiska osoby/nazwy jednostki polecanej do udziału w szkoleniu. Rabat w wysokości 20% zostanie naliczony zarówno polecającemu jak i poleconemu po weryfikacji obecności na szkoleniu.  

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Projektowanie budżetu na 2024 rok w systemie AdAS

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Projektowanie budżetu na 2024 rok w systemie AdAS

Termin: 27 września 2023 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 25-09-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– użytkownicy modułu FK/Budżet,
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych.

PROGRAM
1. Automatyzacja w zakresie projektowania budżetu – założenia systemu Budżet.
2. Procedowanie wniosku budżetowego – jednostka/wydział.
3. Procedowanie wniosku o zmianę planu budżetowego – jednostka/wydział.
4. Procedowanie wniosków budżetowych – role Organu:
a) zwrócenie wniosku do poprawy,
b) odrzucenie wniosku,
c) akceptacja wniosku.
5. Procedowanie wniosków o zmianę planu budżetowego – role Organu:
a) zwrócenie wniosku do poprawy,
b) odrzucenie wniosku,
c) akceptacja wniosku.
6.Przygotowanie projektu budżetu:
a) utworzenie projektu ręcznie,
b) utworzenie projektu na bazie wniosków,
c) utworzenie projektu na bazie danych z lat poprzednich,
d) zatwierdzanie projektu.
7.Tworzenie eksportu do Bestii.
8. Przygotowanie projektu w FK.
9. System założenia eBudżet.
10.Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie uchwały.
11. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Podatki – zmiany w zwrocie podatku akcyzowego dla rolników i uaktualnienie wiedzy o module

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Podatki – zmiany w zwrocie podatku akcyzowego dla rolników i uaktualnienie wiedzy o module

Termin: 25 lipiec 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 20-07-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Użytkownicy modułu systemu AdAS
– Pracownicy działu podatków i opłat lokalnych

PROGRAM:

 1. Nowe wchodzące do wniosku akcyzowego.
 2. Nowe sposoby liczenia limitów i zwrotów podatku akcyzowego dla nowych wniosków w 2023 roku.
 3. Zmiana limitu i wyliczenie kwoty zwrotu dla rolników składających nowy wniosek w 2023 roku.
 4. Wyliczanie zwrotu podatnikom posiadającym inne zwierzęta niż bydło a składającym faktury
  za 1 okres.
 5. Nowe wzory decyzji (określającej, zmieniającej, odmawiającej).
 6. Współpraca z EGiB i konfiguracja połączenia z GML.
 7. Ujęcie według widoku geodezyjnego.
 8. Porównywanie danych podatkowych z EGiB.
 9. Konfiguracja deklaracji, informacji podatkowych, dodawanie załączników.
 10. Sprzedaż karty z przeniesieniem danych na inną kartę.
 11. Nowa prezentacja zmian danych osobowych dla listy osób.
 12. Sprawozdanie Rb27s oraz skutki obniżenia stawek – nowy sposób zapamiętywania danych.
 13. Współpraca z obiegiem dokumentów i repozytorium.
 14. Praktyczne wskazówki porządkowania danych.
 15. Blok pytań i odpowiedzi.

PROWADZĄCY:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa, co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Karty Kontowe – nowości i aktualizacja wiedzy z najczęściej korzystanych funkcji

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla Użytkowników systemu AdAS:

MODUŁ KARTY KONTOWE – NOWOŚCI I AKTUALIZACJA WIEDZY Z NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTANYCH FUNKCJI

Termin: 7 czerwca 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 02-06-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • księgowi i pracownicy zajmujący się księgowością zobowiązań
 • zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności

JAKIE KORZYŚCI:

 • praktyczna wiedza z przydatnych funkcji modułu
 • poznanie nowych możliwości modułu
 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy
 • praca na konkretnych przykładach
 • kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań
 • możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu

PROGRAM:

1. Sprawozdania półroczne:

 • weryfikacja poprawności danych pod kątem należności podatkowych
 • uzgodnienie wysokości środków w drodze
 • uzgodnienie danych należności ze składowymi

2. Użyteczne wskazówki korzystania z elementów programu:

 • storno
 • przeksięgowanie
 • zwrot
 • łączenie nadpłat

3. Omówienie przykładów zgłoszeń Użytkowników:

 • rozłożenie na raty zaległości

4. Odświeżenie wiedzy na temat przydatnych funkcji:

 • płatności masowe
 • wydruk karty podatnika
 • zaświadczenie o niezaleganiu
 • notatnik
 • masowa emisja upomnień
 • wprowadzenie dat odbioru
 • wydruk zwrotek/kopert
 • rejestr druczków
 • zamykanie okresów

5. Najnowsze funkcjonalności:

 • eZW
 • KTW

6. Blok pytań i odpowiedzi

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę