System GIS

Dostęp do urzędowej informacji przestrzennej

Usługi świadczenia dostępu do urzędowej informacji przestrzennej, a w szczególności informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Podmioty realizujące zadania publiczne, a w szczególności gminy, powiaty i województwa, świadczą usługi dostępu do urzędowej informacji przestrzennej. Obowiązek świadczenia takich usług nakłada na te podmioty Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dn. 17 lutego 2005 r. oraz Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 r. Rozwiązania HyperView, oparte o Internetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP), stanowią znakomite wsparcie dla realizacji tego rodzaju usług. Pełnią one rolę hurtowni danych przestrzennych, która pomoże Państwu połączyć informacje, niezależnie od miejsca ich pochodzenia (np. wydziały i referaty urzędu, inne jednostki organizacyjne) i prezentować je w postaci interaktywnych map i zestawień, generowanych on-line, zgodnie z potrzebami użytkowników. Nasze rozwiązania zapewnią Państwu sprawne udostępnianie, wyszukiwanie i analizy danych przestrzennych poprzez przeglądarkę internetową. w szczególności, dotyczy to dostępu do urzędowej informacji przestrzennej, w tym informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, takiej jak np. ewidencja gruntów i budynków, mapa zasadnicza, ortofotomapa czy plany zagospodarowania przestrzennego. Rozbudowany system autoryzacji dostępu pozwala na stworzenie i przydzielenie poszczególnym użytkownikom lub ich grupom praw wglądu, wyłącznie do określonych informacji. Ograniczenia te dotyczą zarówno danych geometrycznych, jak i opisowych. Takie rozwiązanie pozwoli Państwu realizować obowiązki, nałożone przez ustawę o ochronie danych osobowych.

Podmioty realizujące zadania publiczne, a w szczególności gminy, powiaty i województwa, świadczą usługi dostępu do urzędowej informacji przestrzennej. Obowiązek świadczenia takich usług nakłada na te podmioty Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dn. 17 lutego 2005 r. oraz Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 r. Rozwiązania HyperView, oparte o Internetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP), stanowią znakomite wsparcie dla realizacji tego rodzaju usług. Pełnią one rolę hurtowni danych przestrzennych, która pomoże Państwu połączyć informacje, niezależnie od miejsca ich pochodzenia (np. wydziały i referaty urzędu, inne jednostki organizacyjne) i prezentować je w postaci interaktywnych map i zestawień, generowanych on-line, zgodnie z potrzebami użytkowników. Nasze rozwiązania zapewnią Państwu sprawne udostępnianie, wyszukiwanie i analizy danych przestrzennych poprzez przeglądarkę internetową. w szczególności, dotyczy to dostępu do urzędowej informacji przestrzennej, w tym informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, takiej jak np. ewidencja gruntów i budynków, mapa zasadnicza, ortofotomapa czy plany zagospodarowania przestrzennego. Rozbudowany system autoryzacji dostępu pozwala na stworzenie i przydzielenie poszczególnym użytkownikom lub ich grupom praw wglądu, wyłącznie do określonych informacji. Ograniczenia te dotyczą zarówno danych geometrycznych, jak i opisowych. Takie rozwiązanie pozwoli Państwu realizować obowiązki, nałożone przez ustawę o ochronie danych osobowych.

Geoportale i mapy internetowe

Usługi publikacji informacji przestrzennej dla mieszkańców, wspierania rozwoju regionalnego oraz promocji

Jednostki administracji rządowej i samorządowej udostępniają usługi, polegające na publikacji danych przestrzennych danego obszaru w formie i treści atrakcyjnej i użytecznej dla mieszkańców, turystów, inwestorów oraz innych grup obywateli. Usługi te są realizacją ustawowych zadań administracji, wynikających z Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 r. oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Do realizacji wymienionych usług poprzez Internet, wykorzystuje się geoportale, interaktywne mapy internetowe, plany miast. Oferta naszej firmy w tym zakresie, obejmuje narzędzia do budowy i konfiguracji geoportali o nazwie Geoportal Toolkit. Nasze rozwiązania pozwolą Państwu na łatwe tworzenie geoportali i planów miast stanowiących serwisy internetowe, których zadaniem jest udostępnianie danych przestrzennych urzędu użytkownikom Internetu. Geoportale stały się bardzo atrakcyjną i nowoczesną wizytówką miasta, urzędu czy parku narodowego. Główną ich część stanowi interaktywna mapa oraz zestaw narzędzi, służących do przeglądania, wyszukiwania i analizowania informacji.

Obsługa wniosków administracyjnych, obieg dokumentów i spraw

Usługi elektronicznej obsługi wniosków administracyjnych oraz obiegu i zarządzania dokumentami

Proces budowy społeczeństwa informacyjnego wymaga udostępnienia przez administrację i samorząd możliwości załatwiania spraw, bez konieczności wizyty w urzędzie. Dlatego też jednostki administracji publicznej wdrażają, na potrzeby swoich organizacji oraz obsługiwanych klientów, usługę zarządzania i obiegu dokumentów elektronicznych. Tego rodzaju usługa pozwala zdecydowanie usprawnić obieg wniosków administracyjnych i innych dokumentów, a także uczynić go przejrzystym dla pracowników jednostki oraz jej klientów. Dodatkową korzyść stanowi publikacja informacji o statusie określonego dokumentu i jego dalszej dekretacji. Obowiązek wdrożenia takiej usługi nakładają Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej z dn. 18 stycznia 2011 r. Autorskie rozwiązanie naszej firmy, bazujące na aplikacji pod nazwą SOWA, posiada, między innymi, standardową funkcjonalność systemów obiegu pism/wniosków (workflow), która umożliwia państwu rejestrowanie pism wraz z dekretacjami, raportowaniem, itd., zgodnie z nową instrukcją kancelaryjną. Aplikacja oferuje również dodatkowe, specjalistyczne mechanizmy, wspierające kompleksowo prowadzenie określonych kategorii postępowań administracyjnych, np. w zakresie właściwym dla wydziałów architektury i planowania przestrzennego (pozwolenia, zaświadczenia, decyzje, wymagane raporty, rejestry, itd.), czy innych wydziałów, takich jak wydział ochrony środowiska, ochrony zabytków czy komunikacji. Cechą wyróżniającą nasze rozwiązanie, jest integracja obiegu dokumentów i obsługi spraw z lokalizacją na mapie numerycznej (geoportalu) prowadzonych postępowań i wydawanych decyzji. Powoduje to, że system obiegu dokumentów zyskuje wymiar przestrzenny, a jego użytkownicy dodatkowe i szybko dostępne informacje oraz mapy prowadzonych spraw.

Technologie