Wyciągi bankowe

Nowy moduł łączący funkcjonalność modułu Płatności Masowe w zakresie rozliczania należności podatkowych oraz rozliczania pozostałych należności i zobowiązań. Moduł umożliwia import wyciągu bankowego i na jego podstawie rozliczanie zobowiązań i należności Urzędu.

Podstawowe funkcjonalności to:

Import i kontrola wyciągu bankowego
Import dowolnego wyciągu bankowego do aplikacji „Wyciąg Bankowy” oraz kontrola czy wszystkie wyciągi są zaimportowane (luka w numeracji wyciągów, nieprawidłowe saldo końcowe i początkowe na następnym wyciągu), podgląd szczegółów pozycji wyciągu bankowego, informacja o stanie rozliczenia wyciągu bankowego.

Rozliczanie należności z indywidualnych rachunków bankowych (Płatności masowe)
Proces masowego rozliczania wpłat od kontrahentów Urzędu np. tytułem należności podatkowych.

Rozliczanie dowolnych należności i zobowiązań na rachunkach bankowych
Proces kojarzenia rozrachunków dla należności i zobowiązań na podstawie szablonów oraz ręczne kojarzenie rozrachunków (wskazanie dokumentu do rozliczenia dla danej pozycji wyciągu bankowego) , parowanie rozrachunków na podstawie kwoty, kontrahenta , numeru dokumentów.

Eksport wyciągu bankowego do modułu FK
Emisja rozliczonego wyciągu bankowego do systemu FK jako dokument FK.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).