Rejestr Informacji o Środowisku

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 50 poz. 360 z dnia 28 marca 2006 r.) oraz  ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), organy administracji publicznej są zobligowane do prowadzenia wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej i udostępniania go społeczeństwu za pośrednictwem sieci Internet.

Rejestr informacji o środowisku:

  • jest przeznaczony do prowadzenia  i ewidencjonowania  kart informacyjnych dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  • służy do  tworzeniu, wyszukiwaniu, udostępnianiu wykazu kart informacyjnych dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  • Istotną częścią programu są formularze kart informacyjnych  typu A, B,…, I, których wzory utworzone w oparciu o karty informacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r..  Dla każdej grupy kart tworzona jest osobna historia zmian oraz zapis przez kogo zmiana została dokonana
  • wykorzystuje wiele danych słownikowych – słowniki są definiowane przez Użytkownika. Przykładowe słowniki to: słownik podmiotów, zakresów, miejsc przechowywania, załączników
  • współpracuje z innymi pakietami systemu ADAS wykorzystując słowniki poczt, miejscowości i ulic, ale przede wszystkim podmiotów oraz definicję struktury urzędu
  • umożliwia wysyłanie i udostępnianie wykazu kart  na stronach WWW

Akty prawne:
§ Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
§ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
§ Nowelizacja – Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska.
§ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r.w sprawie określenia wzoru publicznie  dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).