Opłata środowiskowa

Moduł przeznaczony do prowadzenia naliczeń związanych z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji oraz naliczanie opłaty za usunięcie drzew według unormowań prawa administracyjnego.

Możliwości modułu:

 • Współpraca, z jednolitą dla całego systemu ADAS, kartoteką osób i firm
 • Generowanie dokumentu odpowiednich naliczeń.
 • Ewidencje danych płatnika o wielkości nieruchomości, wielkości powierzchni
 • nieruchomości wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej,
 • posiadanych zbiornikach retencyjnych.
 • Generowanie decyzji o odmowie uznania reklamacji oraz dołączenie informacji
 • złożeniu skargi do sądu.
 • Wprowadzanie słowników opłat, które rozdzielone są dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew i krzewów ich powierzchni lub obwodów, z możliwością
 • modyfikacji kryteriów opłat zgodnie z rozporządzeniem.
 • Wprowadzanie danych dotyczących rozpoczęcia/zakończenia okresu odroczenia 
 • opłaty za usunięcie drzew
 • Ewidencjonowanie decyzji z naliczoną opłatą za usunięcie drzew z podziałem 
 • na decyzje z naliczoną opłatą oraz z odroczoną opłatą
 • Prowadzanie rejestrów naliczeń
 • Wydruki zestawień naliczonych opłat
 • Przesył danych do modułu Księgowego – Karty Kontowe.
 • Sprawdzenie stanu naliczeń w module Karty Kontowe

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).