Okresowa Ocena Pracowników

W dniu 7 kwietnia 2007 w życie weszło rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kompetencji zawodowych pracowników samorządowych.
Ocena powinna być przeprowadzona co najmniej raz na 2 lata. Wszystkie Urzędy winny dokonać takiej oceny jeszcze w tym roku. Specjalnie dla Państwa potrzeb stworzyliśmy Moduł Oceny Pracowników który ułatwi Państwu wykonanie sprawnej i szybkiej oceny pracowników.

Charakterystyka i możliwości systemu:

 • Gromadzi następujące dane:
          
  • Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego (Imię, Nazwisko, Komórka organizacyjna,   
  • Stanowisko, Data mianowania/zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku)  
  • Dane dotyczące poprzedniej oceny (Ocena/poziom, Data sporządzenia)   
  • Kryteria oceny i termin sporządzenia oceny na piśmie (Kryteria obowiązkowe i dodatkowe oraz możliwość wpisania kryterium spoza listy)   
  • Data sporządzenia oceny   
  • Zatwierdzenie kryteriów przez kierownika jednostki (data i uwagi do kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego)   
  • Opinia dotycząca wykonywania obowiązków przez ocenianego   
  • Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny
          
 • Współpracuje z systemem ADAS w następującym zakresie:
            
 • Struktury organizacyjnej JST (Wydziałów, Inspektoratów Urzędu, kierowników oraz składu osobowego poszczególnych komórek organizacyjnych),     
 • Danych osobowych pracowników (system Kadry – Płace), a w szczególności:        
  • imię        
  • nazwisko        
  • stanowisko        
  • typ stanowiska urzędniczego (mianowany / zatrudniony)        
  • data zatrudnienia / mianowania        
  • zakresu obowiązków każdego z pracowników.    
  • Danych systemowych:        
  • nazwę jednostki        
  • adres jednostki        
  • miejscowość (niezbędna, do uzupełniania na formularzach)

 •     System umożliwia:
           
  • Wskazanie (wybór z listy pracowników) kierownika jednostki lub osoby upoważnionej do zatwierdzania kryteriów   
  • Tworzenie słownika grup kryteriów   
  • Określanie liczby dni na wybór kryteriów   
  • Określanie liczby dni na zatwierdzenie kryteriów    
  • Określenie okresu ważności oceny – w dniach   
  • Wspomaganie organizacji oraz gromadzenie danych o kolejnych etapach okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego. Wspomaganie oznacza pilnowanie terminów poprzez alarmowanie o konieczności wykonaniu określonych wcześniej kolejnych wynikających z Rozporządzenia RM z dnia 13 marca 2007r. (Dz.U. z dnia 30.marca 2007R.) działań.   
  • Ustalenie terminu pierwszej rozmowy z pracownikiem oraz drukowanie zawiadomienia o tym fakcie, z możliwością wydruku kryteriów do wyboru wraz z opisami i/lub zakresem obowiązków pracownika,   
  • Drukowanie harmonogramu rozmów o ustalonych terminach dla poszczególnych osób oceniających / komórek organizacyjnych,   
  • Odnotowanie odbycia rozmowy wstępnej poprzez możliwość sporządzania notatki, ze spotkania wg prezentowanego jako pomoc scenariusza spotkania wraz z aktywnym formularzem wymuszających wypełnienie odpowiednich pól Dokonanie wyboru kryteriów dodatkowych (podzielonych na grupy zdefiniowane przez użytkownika) od 3-5 poprzez wybór z listy z odpowiednim komentarzem objaśniającym szczegółowo wybierane kryterium, a także definiowanie własnych kryteriów wraz z przydziałem do grup oraz ich opisem,   
  • Monitorowanie terminu wyboru kryteriów dodatkowych oraz zatwierdzania kryteriów przez przełożonego   
  • Sygnalizowanie konieczności poinformowania ocenianego pisemni poprzez dostarczenie kopii arkusza,    
  • Odnotowanie terminu potwierdzenia otrzymania arkusza przez ocenianego   
  • Odnotowanie oraz wydrukowania opinii o ocenianym   
  • Dokonanie oceny pracownika   
  • Obliczenie oceny ostatecznej    
  • Sygnalizowanie konieczności poinformowania ocenianego poprzez dostarczenie kopii oceny oraz uzyskanie podpisu wraz z odnotowanie daty zdarzenia w systemie,   
  • Przeprowadzanie analiz

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).