Majątek Trwały

Program przeznaczony  do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych.

Możliwości Systemu Ewidencja Majątek Trwały

Podział ewidencji na następujące podzbiory:

 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne
 • pozostałe środki trwałe (niskowartościowe/wyposażenie) – ewidencja ilościowa
 • pozostałe środki trwałe (niskowartościowe/wyposażenie)- ewidencja ilościowo-wartościowa
 • ewidencja pozabilansowa środków trwałych
 • ewidencja pozabilansowa wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja pozabilansowa pozostałych środków trwałych (niskowartościowych/wyposażenie)
 • dobra kultury

Operacje na Środkach Trwałych:

 • Przyjęcie środka trwałego
 • Zwiększenie/zmniejszenie wartości środka trwałego
 • Likwidacja częściowa lub całkowita środka trwałego
 • Zmiana miejsca użytkowania
 • Zmiana odpowiedzialności
 • Sprzedaż/przekazanie środka trwałego
 • Tworzenie tabeli amortyzacji/umorzeń
 • Naliczanie umorzenia w oparciu o obowiązujące współczynniki

Dodatkowe operacje:

 • Wykonywanie masowych operacji na środkach np. zmiana odpowiedzialności, miejsca użytkowania, PKD i inne
 • Współpraca z modułem Finansowo Księgowym (wchodzącego w skład pakietu ADAS firmy Tensoft)
 • Możliwość definiowania słownika parametrów charakterystyki dla środków trwałych jak i całych grup
 • Możliwość tworzenia w programie pełnego podziału (w postaci drzewiastej) dla miejsc użytkowania, wydziałów
 • Możliwość pełnej współpracy z modułem OGN (wchodzącego w skład pakietu ADAS firmy Tensoft) w zakresie gospodarki gruntami
 • Karta wyposażenia pracownika (ewidencja pozostałych środków trwałych będących na stanie wyposażenia danego pracownika)
 • Wyposażenie wydziału (ewidencja pozostałych środków trwałych będących na stanie wydziału, ale nie przypisanych do konkretnego miejsca)
 • Wydruki sprawozdawcze (SG-01 i wiele innych)
 • Możliwość prowadzenia ewidencji dla wielu jednostek podległych, każda z osobno ustawianymi uprawnieniami dostępu

Inwentaryzacja:

 • Drukowanie arkuszy spisów według wybranych parametrów
 • Rozliczanie amortyzacji : wydruki różnic inwentaryzacyjnych
 • Tworzenie zestawień analitycznych i zbiorczych według różnych parametrów grupowania (miejsca użytkowania, klasyfikacja rodzajowa
 • Współpraca z mobilną inwentaryzacją (wchodzącą w skład pakietu ADAS firmy Tensoft)

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).