Kadry i Płace

System Kadry – Płace pozwala usprawnić czynności związane z wynagradzaniem i ewidencją pracowników. Umożliwia on skomputeryzowanie większości prac ewidencyjnych, rachunkowych
i sprawozdawczych realizowanych w działach spraw pracowniczych i rachuby płac. Program odpwiada wymaganiom ustaw i przepisów rachunkowości finansowej.

Możliwości Systemu Kadry – Płace:

 • Zarządzanie pracownikami
   Umożliwia przyjmowanie pracowników, prowadzenie ewidencji danych w trakcie zatrudnienia, zwalanianie, prowadzenie historii zatrudnienia, ewidencji członków rodziny, ewidencje kont, obliczanie stażu pracy np. do nagrody jubileuszowej oraz emitowanie stosownych dokumentów (np. umowy o prace, śwadectwa pracy, przeszeregowania, itp.). Toworzenie planu urlopów na dany rok, możliwość wyszukiwania osób według zadanych kryteriów.
         
 • Ewidencja nieobecności
   Pozwala na prowadzenie ewidencji nieobecności z podziałem na nieobecności spowodowane choroba lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi nieobecnościami. Kontrola przekroczenia zasiłku chorobowego, drukowanie raportu o stanie obecności
         
 • Zarządzanie listami płac
   Umożliwia naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gminie, jest możliwośc wybrania również list dodatkowych (np. umowa zlecenie). Rozlicza nieobecności na listach płac oraz oblicza wynagrodzenie za czas choroby i zasiłki ZUS. Automatyczne naliczanie stazu pracy, zasiłku chorobowego, premii uznaniowej, składek ZUS, podatku, stawek za nadgodziny
         
 • Generowanie wydruków
  System posiada kreatory do definiowania wydruków list płac, zestawień list płac, wydruki przelewów wynagodzenia. Możliwość wydruku deklaracji PIT.
         
 • Współpraca z Płatnikiem
   Program współpracuje z rozporowadzanym przez ZUS Programem Płatnika, przesyłając do niego dane niezbedne do wygenerowania wszelkich delkaracji ZUS, rozliczeniowych, zgłoszeniowych płatnika, zgloszeniowych pracownika.
         
 • Ochrona danych
   Ochronę danych przed dostępem osób niepowołanych zapewnia możliwość zdefiniowania systemu identyfikatorów i haseł użytkownika. Możliwość ograniczenia poszczególnym użytkownikom dostępu do wybranych funkcji systemu lub zgromadzonych danych.
         
 • Parametryzacja programu
  System płacowy jest w pełni sparametryzowany. Zdefiniowaniu podlegają tabele „płacowe”, teskty stałe, tabele parametrów ogólnych, co stwarza duże możliwości adaptacji systemu dla indywidualnych potrzeb użytkownika.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).