TENSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie TENSOFT Sp. z o.o.”
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0006/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa:
Konkurencyjna Gospodarka
Działanie:
2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie:
2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
2020-10-01 – 2022-06-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
425 647,50 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA:
251 132,02 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjnokomunikacyjnych w działalności TENSOFT. Realizacja celu odbędzie się dzięki wdrożeniu dedykowanego systemu pod postacią nowej platformy, której zadaniem będzie zarządzanie firmą, co pozwoli na podniesienie efektywności pracy, a także na całościową kontrolę stanu biznesu, oraz zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej i kadrowej obsługi procesu sprzedażowego oraz wspomagania decyzji zarządczych.

Rezultaty realizacji projektu:

  • łączenie informacji na temat relacji z klientem w wymiarze sprzedażowym, z danymi dotyczącymi wdrożeń i serwisu;
  • tworzenie zestawień przeglądowych z zakresu analizy marketingowej i wyznaczanie potencjalnych szans sprzedażowych;
  • wzrost skuteczności sprzedaży;
  • gromadzenie informacji o kliencie w jednym miejscu, co pozwoli na ich powiązanie;
  • modernizacje istniejących rozwiązań i ich integracja w jeden system;
  • skoordynowana praca zespołowa na rzecz klienta;
  • usprawnienie pracy zespołu;
  • przyspieszenie dyspozycji pracy i skrócenie czasu obsługi pojedynczego zgłoszenia;
  • kontrola harmonogramu projektów wdrożeniowych, kamieni milowych i stopnia zaawansowania prac na poszczególnych etapach;
  • automatyczne raportowanie o postępie prac.