Skip to content

Obsługa wniosków i żądań wieczystych użytkowników w przedmiocie wykupu nieruchomości po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2023 r. Dane z modułu OGN na mapie

Zapraszamy na szkolenie:

Obsługa wniosków i żądań wieczystych użytkowników w przedmiocie wykupu nieruchomości po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2023r.

Termin: 29 listopada 2023 r. Czas trwania: 10.00-14.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *350,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 25-11-2023 r. Możliwość otrzymania rabatu -> więcej szczegółów pod programem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona.

DLA KOGO?
– Osoby odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną w urzędach miast i gmin,
– Pracownicy naliczający opłaty za nieruchomości na poziomie samorządowym.

JAKIE KORZYŚCI?
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom przepisów nowelizacji wdrażającej kolejny etap likwidacji wieczystego użytkowania jako podstawy władania gruntów Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. Omawiane przepisy wynikają z ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw i weszły w życie w dniu 31 sierpnia 2023r.

Szkolenie będzie się koncentrować na zaprezentowaniu i omówieniu zagadnień praktycznych dotyczących obsługi wniosków i żądań użytkowników kierowanych na podstawie znowelizowanych przepisów. 

Prowadzący: Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.


Wprowadzenie
1. Przestawienie i syntetyczne omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich wpływu tych zmian na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości.

Wniosek wieczystego użytkownika o sprzedaż na jego rzecz nieruchomości gruntowej
2. Czy wniosek wieczystego użytkownika  powinien być złożony w określonej formie? Jakie informacje, oświadczenia czy dokumenty powinien przedstawić wnioskodawca;
3. Omówienie zakresu ustaleń prawnych i faktycznych związanych z oceną złożonego wniosku wieczystego użytkownika:
-Dopuszczalność złożenia wniosku sprzedaż w świetle znowelizowanej treści art. 32 ust. 1 u.g.n. Kiedy musi upłynąć 10 letni czas trwania umowy wskazany w ustawie;
-Czy osoba, która nabyła prawo wieczystego użytkowania na rynku wtórnym również musi korzystać z nieruchomości nie mniej niż 10 lat?
-Związek nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej i konsekwencje takich ustaleń w zakresie ustalania ceny sprzedaży oraz obniżenia ceny w stosunku do wartości nieruchomości. 
4. Uchwala lub zarządzenie wojewody ustalająca zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości na rzecz ich wieczystych użytkowników – w jakim zakresie zapisy tego aktu mogą uniemożliwić wieczystemu użytkownikowi nabycie własności nieruchomości?
5. Przedstawienie i omówienie znowelizowanych zasad prowadzenia rokowań z wieczystym użytkownikiem w przedmiocie sprzedaży na jego rzecz nieruchomości gruntowej;
6. Nowe zasady ustalania ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej przy sprzedaży na wniosek jej użytkownika wieczystego;
7. Tryb procedowania żądania i obowiązki prawne organu gospodarującego zasobem:
-Zgoda właściwego organu stanowiącego na sprzedaż nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika;
-Obowiązki informacyjne realizowane przez organ w związku ze sprzedażą na rzecz wieczystego użytkownika oraz ich podstawy prawne.

Żądanie sprzedaży nieruchomości gruntowej zgłaszane w trybie realizacji roszczenia na podstawie przepisów epizodycznych wprowadzonych nowelizacją
8. Przedstawienie konstrukcji prawnej roszczenia wieczystego użytkownika o sprzedaż nieruchomości gruntowej ze wskazaniem różnic między żądaniem zgłaszanym w trybie roszczenia a wnioskiem składanym na podstawie przepisów ogólnych;
9. Omówienie zakresu ustaleń prawnych i faktycznych związanych z oceną zgłoszonego żądania wieczystego użytkownika:
-Termin i forma zgłoszenia żądania  – omówienie przepisów i wątpliwości interpretacyjnych jakie mogą się z nimi wiązać
-Ustalenie daty oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste jako spełnienia warunku przysługiwania użytkownikowi żądania sprzedaży. Czy data oddania w użytkowanie wieczyste to data zawarcia umowy, czy też może to być inne zdarzenie prawne?
-Badanie treści umowy pod kątem wykonania zobowiązania określonego w jej treści. W jaki sposób organ może interpretować przesłankę spełnienia zobowiązania?
-Zabudowa nieruchomości jako warunek powstania roszczenia i przysługiwania żądania sprzedaży nieruchomości gruntowej;
-Związek nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej i konsekwencje takich ustaleń w zakresie ustalania ceny sprzedaży oraz obniżenia ceny w stosunku do wartości nieruchomości 
10. Tryb procedowania żądania i obowiązki prawne organu gospodarującego zasobem:
-Czy w trybie realizacji żądania wieczystego użytkownika prowadzi się rokowania i sporządza się protokół stanowiący podstawę sporządzenia aktu notarialnego?
-Czy na sprzedaż nieruchomości w trybie żądania konieczne jest uzyskanie zgody organu stanowiącego (rady, sejmiku, wojewody)?
-Czy przy sprzedaży nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika w trybie żądania sporządza się wykaz nieruchomości na podstawie art. 35 u.g.n.?

II. Prezentacja rozwiązań mapowych w oparciu o dane z modułu OGN (14:00-14:30)**:
1. Dane OGN na mapie – powiązanie i prezentacja danych opisowych z ewidencji nieruchomości z konkretną lokalizacją na mapie.

Przykładowe warstwy danych przestrzennych z ewidencji nieruchomości:
a) Ewidencja działek z informacjami o ich stanie prawnym, położeniu i wartości,
b) Ewidencja mienia będącego w wieczystym użytkowaniu z informacjami o wielkości udziału, wielkości i częstotliwości opłat,
c) Ewidencja mienia dzierżawionego z informacjami o wielkości udziału, wielkości i częstotliwości opłat,
d) Ewidencja mienia w zarządzie z informacjami o wielkości udziału, wielkości i częstotliwości opłat,
e) Ewidencja sprzedaży działek i mieszkań z informacjami o wielkości i częstotliwości opłat,
f)  Ewidencja mienia przekształconego z użytkowania wieczystego na własność z i informacjami o wielkości i częstotliwości opłat,
g) Podział i scalanie działek.

2. Dane OGN a relacja z innymi danymi przestrzennymi – prezentacja danych OGN na różnych podkładach mapowych. Możliwość utworzenia dowolnej kompozycji mapowej prezentującej dane OGN z danymi wspierającymi procesy decyzyjne tj.:
a) dane przestrzenne (MPZP oraz SUiKZP),
b) dane EGiB,
c) dane EMUiA,
d) gminna struktura własności,
e) inne dane przestrzenne.

**Prezentacja prowadzona przez ekspertów HyperView oraz Tensoft (grupa kapitałowa Tensoft)

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

Jak otrzymać kod rabatowy?
Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest wpisanie w polu ‘Kod rabatowy’, formularza zgłoszeniowego,  imienia i nazwiska osoby/nazwy jednostki polecanej do udziału w szkoleniu. Rabat w wysokości 20% zostanie naliczony zarówno polecającemu jak i poleconemu po weryfikacji obecności na szkoleniu.  

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Obsługa wniosków i żądań wieczystych użytkowników w przedmiocie wykupu nieruchomości po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2023 r. Dane z modułu OGN na mapie

Data szkolenia: 2023-11-29

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.