Podatki (rolny, leśny, od nieruchomości)

System posiada funkcje obsługujące:

 • Obliczanie wymiaru podatku i jego podział na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
 • Możliwość prowadzenia ewidencji podatników oraz przedmiotów opodatkowania ustawowo zwolnionych z podatku
 • Ewidencja podatku rolnego z uwzględnieniem podziału na nieruchomości rolne o powierzchni do 1 ha,
 • Prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie ewidencji nieruchomości i wprowadzonych stawek podatku,
 • Drukowanie decyzji wymiarowych-nakazów płatniczych z możliwością zawężenia drukowania do określonych przypadków (np. dla wybranej ulicy, gdzie wymiar podatku jest większy od oddzielnie dla podatników miejscowych i zamiejscowych, itp.)
 • Możliwość drukowania blankietów potwierdzenia odbioru decyzji oraz blankietów umożliwiających wpłaty podatku w kasie urzędu lub w banku.
 • Prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów
 • Analiza skutków obniżenia stawek podatku oraz stosowania ulg w różnych aspektach
 • Możliwość dokonywania zmian decyzji ustalających wymiar podatku, wydawanie i drukowanie decyzji o przypisach lub odpisach podatku,
 • Obliczanie i wystawianie dokumentów tytułem podatku za lata ubiegłe
 • Kompleksowa obsługa procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (Rejestrowanie wniosku, weryfikacja danych, wydanie decyzji ustalającej w całości lub częściowo oraz decyzji odmownej. Raportowanie.)
 • Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień, zaświadczeń (dochodowość, „posiadanie”, itp…)
 • Rejestracja wydania danych osobowych,
 • Możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień,
 • Możliwość modyfikacji szablonów istniejących decyzji i zestawień oraz tworzenie nowych zestawień,

Wiele funkcji usprawniających pracę, np.:

 • Możliwość automatycznego przenoszenia danych związanych z przedmiotem opodatkowania w przypadku zmiany właściciela
 • Automatyczna weryfikacja ewidencji pod względem kompletności (np. czy dla wszystkich podatników wystawiono decyzje wymiarowe, czy są wprowadzone zmiany przedmiotów opodatkowania, które nie zostały udokumentowane)

Współpraca z innymi modułami ADAS oraz automatyzacja:

 • Ewidencja Ludności
 • IPE-PN w formacie XML
 • Program elektronicznego biegu dokumentów
 • System płatności masowych (indywidualne konta podatników)
 • System uprawnień (praw dostępu) do poszczególnych funkcji programu oraz zagadnień tematycznych
 • Wprowadzanie danych dotyczących podatników z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic
 • Wprowadzanie danych o opodatkowanych nieruchomościach z wykorzystaniem powiązania z danymi z ewidencji mienia

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).