Księgowość Finansowo-Budżetowa (FK)

Moduł FK przeznaczony jest do obsługi zadań związanych z księgowością syntetyczną i budżetem Gminy lub Starostwa. Skutecznie zastępuje on ręcznie prowadzone kartoteki syntetyczne i analityczne. Program spełnia obowiązującą ustawę o rachunkowości, w szczególności te jej zapisy, które dotyczą komputerowych technik prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Możliwości Systemu:

W zakresie PLANU KONT

 • Dopisywanie, edycja, usuwanie pozycji planu kont
 • Nadawanie oraz modyfikacja parametrów konta, konta syntetycznego wraz z jego analityką
 • Powiązanie z planem finansowym, powiązanie z zadaniami (domyślny plan finansowy lub zadanie)
 • Powiązanie wybranego kontrahenta z kontem rozrachunkowym
 • Podgląd obrotów sald na konkretny dzień, miesiąc

W zakresie DOKUMENTÓW

 • Dopisywanie wraz z zapisywaniem lub księgowaniem dokumentów z następującą specyfikacją:
 • Uwzględniając podział na dzienniki (główny + pomocnicze)
 • Uwzględniając podział na rodzaje dokumentów (WB, PK, RK, itp.)
 • Uwzględniając zapis na rozrachunki
 • Uwzględniając zapis do rejestru zakupu i sprzedaży faktur
 • Uwzględniając zapis na klasyfikację budżetową, zadanie, podparagraf, wydział
 • Usuwanie, księgowanie, wyksięgowanie 1-go dokumentu lub całej grupy dokumentów powiązane z automatyczną aktualizacją (rozrachunki, plany finansowe, zadania)
 • Podgląd stanu wybranego konta podczas księgowania
 • Możliwość indywidualnej numeracji dowodów księgowych
 • Funkcje informujące: np.:Ostrzeganie użytkownika (komunikat) przed przekraczaniem planu na daną klasyfikację, podczas księgowania
 • Funkcje zabezpieczające np.: nie można zapisać dokumentu o tej samej nazwie i numerze

W zakresie ROZRACHUNKÓW

 • Automatyczne rozliczanie faktur o o identycznych numerach
 • Automatyczne rozliczanie częściowe faktur o identycznych numerach
 • Możliwość indywidualnego rozliczania faktur (definiowanie powiązań między fakturami )
 • Podgląd rozrachunków : wszystkich, rozliczonych, oraz należności i wierzytelności.

W zakresie SPRAWOZDAWCZOŚCI

 • Definiowanie planów finansowych
 • Podgląd planu i wykonania budżetu wg różnej szczegółowości w różnych układach graficznych
 • Generowanie oraz eksport sprawozdań Rb-28S, Rb-27S, Rb-27, Rb-28, Rb-23, Rb-27ZZ, Rb-28NW, Rb-30S, Rb-31, Rb-32, Rb-33, Rb-34S, Rb-50D, Rb-50W, Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ, Rb-ZN, Rb-28NWS do programu Budżet_ST_II w formacie zdefiniowanym w Dz. U. Nr 24 poz. 279 z 13 marca 2001r.

W zakresie WYDRUKÓW

 • Wymagane ustawowo (bilans otwarcia, zestawienie obrotów i sald, dzienniki, konta księgi głównej, kartoteka finansowa,) //Ustawa o rachunkowości art. 13
 • Sprawozdania budżetowe (Rb-28S, Rb-27S, Rb-27, Rb-28, Rb-23, Rb-27ZZ, Rb-28NW, Rb-30S, Rb-31, Rb-32, Rb-33, Rb-34S, Rb-50D, Rb-50W, Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ, Rb-ZN, Rb-28NWS )
 • Wydruki rozrachunkowe:
 • Wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, polecenia przelewu, potwierdzenia sald, upomnienia
 • Rozrachunki rozliczone i nierozliczone, Rozrachunki przeterminowane X_dni i więcej
 • Rozrachunki nierozliczone na dzień …., [wszystkie wg faktur lub wg dat]

W zakresie obsługi SŁOWNIKÓW

 • Obsługa słowników budżetowych : działy, rozdziały, paragrafy, podparagrafy, źródła finansowania, grupy paragrafów, plany finansowe, zadania (Budżet zadaniowy), Wydziały
 • Obsługa słowników wspólnych: miasta, ulice, imiona

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).